Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

05/05/2022 01:58:40 Xem cỡ chữ Google
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái; trên cơ sở kết quả giám sát thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn từ 01/7/2016 đến 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái và một số nội dung kiến nghị được nêu tại Văn bản số 3091/MTTW-BTT ngày 18/10/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn bản số 8105/VPCP-V.I ngày 05/11/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. Ngày 29/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quang cảnh buổi tiếp công dân định kỳ của đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo”, Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch đất đai; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư; đầu tư xây dựng; thay đổi hình thức quản lý, di chuyển các Chợ dân sinh; khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường; thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người được hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước...

- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất; gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời hạn luật định; tăng cường công tác đối thoại, hòa giải ngay từ khi phát sinh vụ việc.

- Tổ chức thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, bản án giải quyết các vụ án hành chính, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; cập nhật đầy đủ, chính xác việc tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Giao Thanh tra tỉnh: tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các cấp, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, những địa phương, đơn vị chấp hành không nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định, kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời tham mưu, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chấn chỉnh, xử lý đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có vi phạm; chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh thường xuyên tiến hành kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện kiểm tra đột xuất việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện; kết hợp giữa công tác kiểm tra với việc hướng dẫn giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng, kéo dài, công dân khiếu kiện gay gắt phát sinh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Giao Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an huyện, thị xã, thành phố chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu kiện của công dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp chỉ đạo, xử lý, bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối làm mất an ninh, trật tự, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

Giao Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu xây dựng, bổ sung tiêu chí “Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố” vào tiêu chí đánh giá, phân xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cá nhân người đứng đầu hàng năm.

Các cơ quan phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh: Thực hiện nghiêm túc việc cử người tham gia tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và nội quy, quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; chủ động nghiên cứu hồ sơ vụ việc, chuẩn bị nội dung để tiếp, giải thích, trả lời đối với các trường hợp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến nội dung thuộc phạm vi, lĩnh vực cơ quan theo dõi, phụ trách.

Giao Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đức Thiện, Trưởng phòng Nghiệp vụ IV, Thanh tra tỉnh Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h