Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thanh tra tỉnh Yên Bái phát động phong trào thi đua năm 2023

22/02/2023 01:58:26 Xem cỡ chữ Google
Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thanh tra tỉnh Yên Bái phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”.

Phong trào thi đua năm 2023 của Thanh tra tỉnh Yên Bái tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Thi đua, khen thưởng: Luật Thi đua, khen Thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 2100/CT-TTCP ngày 02/12/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025); Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế 5 năm 2021-2025; Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2020-2025; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023...  

2. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó yêu cầu Chánh Thanh tra các sở, ngành, địa phương trong tỉnh:

- Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điề đảng viên không được làm… đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân;…

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu chấp hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, các biểu hiện tiêu cực, cục bộ, mất đoàn kết, thái độ hách dịch, quan liêu, cửa quyền, lợi dụng công vụ để vụ lợi; định kỳ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện cùng với kết quả công tác để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và làm căn cứ, cơ sở để phân loại, bình xét thi đua, khen thưởng; chịu trách nhiệm về việc để nội bộ đơn vị mất đoàn kết, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải chấp hành nghiêm túc quy định về thời gian, giờ giấc làm việc; quy định về mặc trang phục ngành; tuyệt đối không uống rượu, bia trong giờ hành chính, vào buổi trưa các ngày làm việc, đặc biệt là tại các nơi đang làm nhiệm vụ tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục xây dựng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, đề xuất với Tổng Thanh tra Chính phủ, với cấp có thẩm quyền hình thức khen thưởng nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực cho cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của Ngành.

4. Thi đua đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động thanh tra; áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra vừa đảm bảo thích ứng an toàn trong dịch bệnh, vừa nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực hoạt động:

- Công tác thanh tra, kiểm tra:

Hoạt động thanh tra, kiểm tra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế của các cấp, các ngành. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, đảm bảo tiến độ, chất lượng thanh tra; việc chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự theo quy định. Việc tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận có nhiều ý kiến. Thực hiện có hiệu quả các đoàn thanh tra, toàn ngành Thanh tra Yên Bái phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra diện rộng, thanh tra đột xuất được giao.

Tăng cường công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là việc xử lý cán bộ vi phạm và việc thu hồi tiền, tài sản, đất đai; việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách.

- Công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ trên 90%; tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các ngành và các cơ quan Thanh tra. Triển khai có hiệu quả Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Công tác phòng, chống tham nhũng:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Hoàn thiện thể chế, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc cung cấp thông tin phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực thực thi Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng thể chế và xây dựng Ngành: Tập trung vào triển khai Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 (có hiệu lực từ 01/7/2023); xây dựng và trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học. Thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ.

5. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động: Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019- 2025; “Thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025"; "Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” và các phong trào gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các Nghị quyết, Chương trình hình động, các đề án, chính sách của Tỉnh trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025.

6. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hoá; giữ gìn cơ quan xanh, sạch, đẹp; đảm bảo môi trường cơ quan không khói thuốc lá; chấp hành nghiêm các quy định về mặc trang phục ngành; quy định về cấm hút thuốc lá trong cơ quan; quy định về cấm đánh bài, cấm chơi game, cấm uống rượu, bia trong trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc.

7. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách và quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Thông qua phong trào thi đua thiết thực, cụ thể, tập thể Thanh tra tỉnh Yên Bái tiếp tục rèn luyện, cố gắng phấn đấu, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống; trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị, ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới./.

Khánh Ly - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h