Tin Hoạt động >> Chính trị

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2022

19/04/2023 05:05:43 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Văn bản số 755/TTCP-C.IV ngày 17/3/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 theo thẩm quyền, ngày 12/4/2023, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã ban hành Báo cáo số 41/BC-TTr về kết quả thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Năm 2022, số người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu 447 người; số người đã kê khai tài sản, thu nhập hằng năm là 3.327 người; số người đã kê khai tài sản, thu nhập bổ sung là 165 người; số người đã kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ là 500 người. Tổng số người đã được công khai bản kê khai tài sản là 4.469 người; số người đã công khai bản kê khai tài sản bằng hình thức niêm yết là 942 người. Tổng số người được xác minh ngẫu nhiên theo kế hoạch của năm 2022 là 23 người; đã ban hành kết luận xác minh 23/23 người; tổng số người đã có kết luận là không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập hoặc không trung thực trong việc giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm hoặc có nhiều hành vi vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập trong đó có ít nhất 01 hành vi không trung thực nêu trên là 0 người; số người đã có kết luận về những vi phạm, sai sót khác như kê khai sai mẫu, chưa đảm bảo theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, thiếu chính xác về số liệu, thông tin kê khai chậm thời hạn so với quy định... (Nhưng không bị kết luận là không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập hoặc không trung thực trong việc giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm) là 23 người; số người bị xử lý không trung thực trong việc trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm: Không có. Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 33-CT/TW; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Văn bản số 1035-CV/TU ngày 30/9/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện các quy định về kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.

- Tăng cường lãnh đạo và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, công khai tài sản, thu nhập; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai; không kê khai, công khai, không nộp bản kê khai, kê khai không trung thực; giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực...

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là kiến thức và kỹ năng kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

- Tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

 

Khánh Điệp, Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h