Tin Hoạt động >> Chính trị

TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ 33-CT/TW, NGÀY 03/01/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI VIỆC KÊ KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN CỦA NGÀNH THANH TRA TỈNH YÊN BÁI

19/04/2023 05:07:30 Xem cỡ chữ Google
Sau 10 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, toàn ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức 282 hội nghị tập huấn cho 4.131 cán bộ, công chức, viên chức tham gia, phát hành 1.730 ấn phẩm, tài liệu về phòng, chống tham nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 15 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh; toàn ngành đã ban hành 275 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tổng số người phải kê khai trong các cơ quan thanh tra thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương: 1.954 người; số người đã thực hiện kê khai: 1.954 người; số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết 581 bản; số bản kê khai được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp 1.373 bản; số chi ủy tổ chức công khai bản kê khai tài sản trong sinh hoạt chi bộ: 46 chi bộ; số cấp ủy tổ chức công khai bản kê khai tài sản trong sinh hoạt cấp ủy: 18 cấp uỷ.

Qua tổng kết thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị trong toàn ngành Thanh tra cho thấy: Trong những năm qua, Thanh tra tỉnh, các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập, đạt được những kết quả tích cực, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện biện pháp phòng ngừa tham nhũng về kê khai tài sản, thu nhập ngày càng nâng lên.

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngành thanh tra tỉnh Yên Bái đề xuất, kiến nghị Trung ương tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập như quy định cụ thể về thu hồi tài sản không được giải trình hợp lý và chứng minh được nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; quy định rõ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý bằng hình thích tương ứng đối với người kê khai không trung thực; quy định cụ thể thời gian hằng năm các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải lập danh sách Người có nghĩa vụ kê khai của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt; quy định về mẫu sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai; quy trình cụ thể liên quan đến xác minh kê khai tài sản, thu nhập.

Khánh Điệp, Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h