VĂN BẢN CHUYỂN ĐỔI SỐ

STT

SỐ KÝ HIỆU

NỘI DUNG

TẢI VỀ

I

Các văn bản của tỉnh Yên Bái

1

51-NQ/TU

Nghị Quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

51-NQ/TU

2

05/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường bảo đảm an toàn. an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/CT-UBND

3

15/CTr-UBND

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

15/CTr-UBND

4

565/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2022

565/QĐ-UBND

5

1038/QĐ-BCĐ

Quyết định về việc thành lập Tổ Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số tỉnh Yên Bái

1038/QĐ-BCĐ

6

456/KH-BCĐ

Kế hoạch Thí điểm thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

456/KH-BCĐ

7

141/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

141/KH-UBND

8

507/KH-BCĐ

Kế hoạch thành lập Câu lạc bộ chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh

507/KH-BCĐ

9

120/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022

120/KH-UBND

10

1024/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan Trung ương và giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

1024/QĐ-UBND

11

136/QĐ-STTTT

Quyết định về việc ban hành Mã định danh cấp 3,4 của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan Trung ương và giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

136/QĐ-STTTT

12

173/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số tại trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022

173/KH-UBND

13

174/KH-UBND

Kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình chuyển đổi số tại các, ban. ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022

174/KH-UBND

14

175/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

175/KH-UBND

15

1350/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã. thành phố tỉnh Yên Bái

1350/QĐ-UBND

II

Các văn bản của Thanh tra tỉnh

16

11/KH-TTr

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái của Thanh tra tỉnh

11/KH-TTr

17

33/KH-TTr

Kế hoạch Chuyển đổi số của Thanh tra tỉnh Yên Bái năm 2022

33/KH-TTr

18

46/KH-TTr

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025 của Thanh tra tỉnh

46/KH-TTr

19

48/KH-TTr

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái của Thanh tra tỉnh

48/KH-TTr

20

57/KH-TTr

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và an toàn thông tin trên môi trường mạng của Thanh tra tỉnh giai đoạn 2022 - 2025

57/KH-TTr

 
 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h