Tin Hoạt động >> Kinh tế

Chỉ thị số 05 /CT-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

04/03/2021 07:51:10 Xem cỡ chữ Google
Chỉ thị số 05 /CT-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Chỉ thị số 05 /CT-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Yên Bái

                                               

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  05 /CT-UBND

Yên Bái, ngày  01 tháng 03 năm 2021

 

 

CHỈ THỊ

Về việc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

 
 

 

 

 

          Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27[U1]  tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra Kinh tế năm 2021; Quyết định số 1006/QĐ-BNV về việc ban hành phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

I. Về các nội dung cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

I.1. Về nội dung Tổng điều tra kinh tế

1. Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra: Thông tin định danh của cơ sở; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

2. Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: Thông tin về người đứng đầu; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động.

3. Thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh: Tài sản, nguồn vốn; kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D), đổi mới sáng tạo; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; tiêu dùng năng lượng.

4. Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin: Sử dụng phần mềm quản lý, tự động hóa cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trực tuyến; năng lực tiếp cận cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

5. Thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

I.2. Về nội dung Điều tra cơ sở hành chính

1. Thông tin định danh: Tên, địa chỉ, số điện thoại, email; thông tin về người đứng đầu đơn vị; loại đơn vị, loại hình tổ chức của đơn vị; thông tin về cấu trúc của đơn vị.

2. Thông tin về lao động của đơn vị: Lao động thời điểm đầu kỳ (01/01/2020); lao động cuối kỳ (31/12/2020): phân theo loại lao động, phân theo nhóm tuổi, phân theo trình độ chuyên môn, phân theo ngạch công chức và chức năng nghề nghiệp; lao động trả lương các tháng trong năm 2020; tình hình tinh giản biên chế của các đơn vị trong giai đoạn 2015 - 2020.

3. Thông tin về tài sản của đơn vị: Tài sản đầu kỳ, cuối kỳ; tình hình đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định trong năm; tình hình sử dụng đất của đơn vị.

4. Thông tin về hoạt động của đơn vị: Doanh thu, chi phí hoạt động của đơn vị trong năm 2020; thông tin về sản phẩm vật chất và dịch vụ của đơn vị sản xuất ra trong năm 2020.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động đổi mới sáng tạo của
đơn vị trong năm 2020.

6. Thông tin về các địa điểm trực thuộc đơn vị: Thông tin định danh về các địa điểm trực thuộc; thông tin về lao động các địa điểm; thông tin về các sản phẩm thuộc địa điểm và chi phí hoạt động/chi phí sản xuất kinh doanh của các địa điểm trực thuộc.

          II. Giao Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức đảng, đoàn thể; các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau

1. Cục Thống kê tỉnh (Cơ quan Thường trực chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh)

Căn cứ phương án Tổng điều tra, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Xây dựng kế hoạch các bước tiến hành Tổng điều tra phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh đảm bảo đúng nội dung phương án Tổng điều tra, bảo đảm công tác Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trong suốt quá trình thực hiện Tổng điều tra; kiểm tra, nghiệm thu phiếu, tài liệu điều tra; tổng hợp, báo cáo kết quả Tổng điều tra về Ban Chỉ đạo Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm chất lượng và thời gian quy định.

2. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; xây dựng kế hoạch Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo điều tra Trung ương.

3. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các ngành, các tổ chức Đảng, đoàn thể, hiệp hội đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tổ chức thực hiện điều tra tại đơn vị mình quản lý theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp và trực tiếp thu thập, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin của đơn vị mình vào phiếu điều tra điện tử đúng thời gian theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh.

4. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh

Phối hợp với Cục Thống kê thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Tổng điều tra trên địa bàn quản lý.

5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn mình; chỉ đạo việc tuyển dụng đủ số lượng điều tra viên đảm bảo có năng lực, trình độ để hoàn thành tốt các phiếu điều tra; tổ chức mạng lưới thực hiện công tác điều tra; tuyên truyền sâu rộng cho các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng điều tra hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính, thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho điều tra viên; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc điều tra của địa phương mình theo đúng quy trình, tiến độ và đạt yêu cầu về chất lượng; chỉ đạo sâu sát, báo cáo tiến độ điều tra và những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện Tổng điều tra về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Cục Thống kê tỉnh), Điều tra cơ sở hành chính (qua Sở Nội vụ) để kịp thời tháo gỡ, giải quyết, nhằm thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra.

6. Giám đốc/thủ trưởng các công ty, doanh nghiệp nhà nước, các công ty trách nhiệm hữu hạn và cổ phần có vốn nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân và cơ sở kinh tế thuộc thành phần kinh tế ngoài nhà nước; các đơn vị hành chính, sự nghiệp

Có trách nhiệm cử người phối hợp với điều tra viên ghi phiếu và kê khai phiếu điều tra đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh; nghiêm túc chấp hành, thực hiện tốt quy định của Luật Thống kê 2015, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương; chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc thực hiện cuộc Tổng điều tra theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh.

7. Sở Tài chính

Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ căn cứ nhu cầu thông tin phục vụ tại địa phương, cân đối, hỗ trợ kinh phí cho cuộc Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền thông, văn hóa các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính các cấp tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình, truyền thanh), trên mạng Internet, sử dụng logo, áp phích cổ động v.v... tạo điều kiện cho các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tôn giáo hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, xác định được trách nhiệm, để phối hợp với lực lượng điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra theo yêu cầu và thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc tham gia Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

9. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính cấp huyện/thị xã/thành phố

Chịu trách nhiệm hướng dẫn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính cấp xã/phường/thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (nơi không đủ điều kiện thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra) tuyển chọn điều tra viên; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra cho giám sát viên cấp huyện và điều tra viên; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo phương án và kế hoạch của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, giám đốc các doanh nghiệp/cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị này; Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Nơi nhận:

- BCĐ TĐT Kinh tế Trung ương (b/c);    

- TT. Tỉnh ủy;

- TT. Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức Đảng, đoàn thể, hiệp hội;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh;

- Chi cục Thống kê khu vực huyện,

thành phố;                                          

- Báo Yên Bái;

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TKTH.                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thế Phước

 

 

 

 

 

 


 [U1]

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h