Tin Hoạt động >> Chính trị

Đảng ủy Thanh tra tỉnh giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các văn bản của Trung ương đối với Chi bộ Văn phòng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng, Thanh tra tỉnh

25/08/2023 04:00:21 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 02-QĐ/ĐU ngày 30/6/2023 về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với Chi bộ Văn phòng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng, Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Tạ Đức Dũng, Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng, Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Tổ giám sát

Mục đích của việc giám sát nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của Chi bộ Văn phòng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Thanh tra tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục.

Nội dung của việc giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với Chi bộ Văn phòng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Thanh tra tỉnh. Thời gian giám sát: Từ ngày 05/5/2022 đến ngày 30/6/2023.

Phương pháp tiến hành giám sát sẽ được thực hiện 04 bước, gồm: (1) Tổ giám sát nghiên cứu báo cáo, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát; xem xét báo cáo của đối tượng giám sát; làm việc với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Tổ giám sát xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát; (2) Đối tượng được giám sát chủ trì tổ chức hội nghị cấp ủy, chi bộ và ghi biên bản để chi bộ, đảng viên trong chi bộ Văn phòng trình bày ý kiến; Tổ giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát; hội nghị thảo luận, góp ý, nhận xét về kết quả giám sát; (3) Tổ giám sát báo cáo kết quả giám sát để Đảng ủy xem xét, kết luận. Thông báo kết luận bằng văn bản cho đối tượng giám sát. Đồng thời, báo cáo Đảng ủy Thanh tra tỉnh và UBKT Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Theo dõi, đôn đốc đối tượng giám sát thực hiện những kiến nghị của Tổ giám sát; (4) Lập và lưu trữ hồ sơ.

 

Đồng chí Vũ Minh Thuận, Phó Bí thư chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh trình bày báo cáo cá nhân kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Đồng chí Lương Đức Thiện, Ủy viên BCH Đảng bộ Thanh tra tỉnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ IV, Thanh tra tỉnh - Thành viên Tổ giám sát phát biểu ý kiến

Chi bộ Văn phòng đã tổ chức Hội nghị, mời Tổ giám sát của Đảng ủy dự, nghe trình bày báo cáo về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và báo cáo cá nhân của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ.

Trên cơ sở báo cáo của Chi bộ Văn phòng và báo cáo cá nhân của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ, các đồng chí trong Tổ giám sát đã yêu cầu Chi bộ Văn phòng bổ sung, cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan để làm rõ hơn một số nội dung được giám sát. Qua đó, làm cơ sở xây dựng dự thảo báo cáo kết quả của Tổ giám sát./.

Khánh Ly - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h