Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Một số kết quả trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Yên Bái trong 10 tháng năm 2023.

01/11/2023 03:48:58 Xem cỡ chữ Google
10 tháng năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Công chức Thanh tra tỉnh thực hiện tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Yên Bái

10 tháng đầu năm 2023, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường và thực hiện toàn diện, hiệu quả: Thanh tra tỉnh đã chủ động ban hành và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thường xuyên trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức làm công tác thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố...

- Công tác thanh tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm: Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức các cuộc thanh tra đúng tiến độ đảm bảo yêu cầu của cấp trên và không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị được thanh tra; kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, kiểm tra, thanh tra của Ban Nội chính Trung ương, của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Thanh tra Chính phủ. Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cũng đã kịp thời nắm bắt những vấn đề, lĩnh vực có nhiều bức xúc mà dư luận quan tâm để đề xuất xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; chủ động theo dõi, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo. Công tác triển khai thực hiện các cuộc thanh tra được đảm bảo đúng theo kế hoạch.

- Công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được thực hiện tốt: 10 tháng đầu năm 2023, tình hình tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, không phát sinh các vụ việc nổi cộm, có tính chất phức tạp. Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh đã tích cực phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tiến hành đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; thường xuyên quan tâm, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, không có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài; chú trọng việc kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện với hình thức đột xuất; công tác tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn được UBND tỉnh giao luôn được triển khai kịp thời, hiệu quả, có nhiệm vụ vượt tiến độ về thời gian; nội dung tham mưu nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của các cấp, các ngành và UBND tỉnh, ngoài ra Thanh tra tỉnh đã tích cực phối hợp, tham gia ý kiến trực tiếp đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp sở, cấp huyện, góp phẩn giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh ở cấp cơ sở.

- Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được tăng cường, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên: Thanh tra tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu, giúp UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ này, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Do đó, nhận thức của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức về phòng, chống tham nhũng được nâng lên, nhất là việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Công tác xây dựng lực lượng của Thanh tra tỉnh và ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái được thực hiện đạt kết quả tốt. Thanh tra tỉnh tiếp tục chú trọng việc chỉ đạo công chức, thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh tự nghiên cứu, học tập, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm đối với công việc được giao, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Một số kết quả cụ thể đạt được trong 10 tháng đầu năm 2023:

1. Công tác thanh tra 

Trong 10 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh tiến hành triển khai 172 cuộc thanh tra (trong đó 54 cuộc thanh tra hành chính và 118 cuộc thanh tra chuyên ngành). Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 1.102,681  triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 872,547 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế 230,134 triệu đồng; ban hành 252 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 9.511,95 triệu đồng, bằng hình thức khác 433,5 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác về đất đai với diện tích 5.233,6 m2. Các cuộc thanh tra được triển khai đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật; tuân thủ về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra.

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Công tác tiếp công dân:

10 tháng đầu năm 2023, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 1.466 lượt công dân với tổng số 1.663 người được tiếp. Riêng Thanh tra tỉnh đã tiếp 52 lượt công dân với tổng số 139 người đến thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, không phát sinh vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn, chuyển nội dung đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định.

Thanh tra tỉnh tiếp tục duy trì việc tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc; trực tiếp công dân các ngày nghỉ lễ của đất nước; phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp tục tiến hành theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình tiếp công dân, xử lý đơn; tham mưu giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để phát sinh tình trạng công dân tụ tập đông người, phức tạp, vượt cấp.

- Tình hình tiếp nhận, xử lý đơn:

10 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh tiếp nhận 1.751 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó số đơn đủ điều kiện xử lý là 1.624 đơn.

Riêng Thanh tra tỉnh, đã tiếp nhận 82 đơn, trong đó có 24/82 đơn đủ điều kiện xử lý (12 đơn khiếu nại; 02 đơn tố cáo; 10 đơn kiến nghị, phản ánh); không có đơn  thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh đã xem xét giải quyết, ban hành các văn bản trả lời, hướng dẫn, chuyển đơn, đôn đốc giải quyết đơn của công dân theo quy định.

10 tháng đầu năm 2023, Thanh tra tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tham mưu, xử lý 10 đơn của công dân. Kết quả: đã tham mưu xử lý 07/10 đơn (=100%), còn 03 đơn (vụ việc) đang tham mưu giải quyết theo quy định (trong hạn). Qua tham mưu xử lý đơn, đã giải thích, thuyết phục được 03 vụ việc công dân rút đơn.

- Kết quả tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo:

10 tháng đầu năm 2023, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước là 78 đơn với 78 vụ việc (trong đó 67 vụ việc khiếu nại và 11 vụ việc tố cáo). Thanh tra tỉnh không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết.

Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giải quyết 02 vụ việc khiếu nại của công dân. Kết quả: đã tham mưu giải quyết xong 01/02 vụ việc (công dân đã tự nguyện rút đơn khiếu nại, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại theo quy định); còn 01 vụ việc đang tham mưu giải quyết theo quy định (trong hạn).

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

10 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành 26 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra

Thanh tra tỉnh đã ban hành 177 văn bản triển khai, thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thanh tra tỉnh tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn cho 150 là lãnh đạo, công chức các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện thị xã, thành phố; phát hành 150 tài liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập, 14.000 tờ gấp (7.000 tờ gấp Hỏi-Đáp Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 7.000 tờ gấp Một số quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập). Phối hợp với UBND các huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức cho 2.355 cán bộ, công chức, viên chức.

Tiến hành xác minh kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm (trừ những người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) theo kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại 10 cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý (qua bốc thăm ngẫu nhiên, đã xác định được 53/531 người được xác minh tài sản, thu nhập trong năm 2023). Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với 01 cơ quan trên địa bàn tỉnh.  

Đại Quyền - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h