Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thanh tra tỉnh Yên Bái ban hành văn bản hướng dẫn Thanh tra sở, Thanh tra huyện xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2024

02/11/2023 09:53:20 Xem cỡ chữ Google
Ngày 30/10/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Văn bản hướng dẫn Thanh tra sở, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2024

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2022; Công văn số 2354/TTCP-KHTH ngày 23/10/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024; Kết luận số 728-KL/TU ngày 25/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về định hướng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2024. Thanh tra tỉnh Yên Bái đã yêu cầu Thanh tra các sở, ngành, địa phương căn cứ quy định pháp luật về thanh tra, các nội dung hướng dẫn của Thanh tra tỉnh và yêu cầu quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2024, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của tỉnh.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài việc chỉ đạo tổ chức thanh tra trực thuộc xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2024, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc xây dựng dự thảo kế hoạch kiểm tra đối với doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong năm 2024 gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp để tiến hành rà soát, xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Công văn số 1176/UBND-NC ngày 12/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp; kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. (Chi tiết văn bản hướng dẫn tại file đính kèm)

Đại Quyền - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h