Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

03/03/2022 04:10:30 Xem cỡ chữ Google
Ngày 01/3/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, địa phương trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Lãnh đạo, Tập thể BCH Đảng bộ Thanh tra tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2021. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Thanh tra tỉnh Yên Bái đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 537/UBND-NC ngày 01/3/2022 về việc tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Văn bản đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời yêu cầu các cơ quan, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Về công tác thanh tra

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy liên quan đến hoạt động thanh tra; Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật…

Description: D:\Your team Dropbox\Quyền Đại\Bài viết trên trang TTĐT Thanh tra tỉnh\9ef0a9170355cc0b9544.jpg

Thanh tra tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo”, Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đúng thời hạn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kép dài…

Buổi tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

3. Về công tác phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2021-2025. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng và kết luận, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra nội bộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời cá nhân, tổ chức có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

(Chi tiết tại Công văn số 537/UBND-NC ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đính kèm)

Đại Quyền, Thanh tra viên Văn phòng Thanh tra tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h