Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Một số kết quả trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Yên Bái trong Quý I năm 2023

21/03/2023 02:55:59 Xem cỡ chữ Google
Trong Quý I năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Nguyễn Kiều Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị giao ban hằng tháng

Quý I năm 2023, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

+ Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường: Thanh tra tỉnh đã chủ động ban hành và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thường xuyên trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức làm công tác thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố...

+ Công tác thanh tra đang được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm: Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức các cuộc thanh tra đúng tiến độ đảm bảo yêu cầu của cấp trên và không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị được thanh tra.

Đồng chí Nguyễn Kiều Phương (trái), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái nhận Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ năm 2022

+ Công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được thực hiện tốt: Quý I năm 2023, tình hình tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, không phát sinh các vụ việc nổi cộm, có tính chất phức tạp. Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh đã tích cực phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tiến hành đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; thường xuyên quan tâm, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, không có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài.

+ Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được tăng cường, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên: Thanh tra tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu, giúp UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ này, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Do đó, nhận thức của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức về phòng, chống tham nhũng được nâng lên, nhất là việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

+ Công tác xây dựng lực lượng của Thanh tra tỉnh và ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái được thực hiện đạt kết quả tốt. Thanh tra tỉnh tiếp tục chú trọng việc chỉ đạo công chức, thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh tự nghiên cứu, học tập, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm đối với công việc được giao, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Một số kết quả cụ thể đạt được trong Quý I năm 2023:

1. Công tác thanh tra 

Trong Quý I năm 2023, toàn tỉnh tiến hành triển khai 43 cuộc thanh tra (trong đó 14 cuộc thanh tra hành chính và 29 cuộc thanh tra chuyên ngành). Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền 471,95 triệu đồng (đã ban hành 58 quyết định xử phạt vi phạm hành chính).Các cuộc thanh tra được triển khai đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật; tuân thủ về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra.

Thanh tra tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2023

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Công tác tiếp công dân:

Quý I năm 2023, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 347 lượt công dân với tổng số 384 người được tiếp. Riêng tại Thanh tra tỉnh đã tiếp 05 lượt công dân đến thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, không phát sinh vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn, chuyển nội dung đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định.

Thanh tra tỉnh tiếp tục duy trì việc tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc; phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp tục tiến hành theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình tiếp công dân, xử lý đơn; tham mưu giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để phát sinh tình trạng công dân tụ tập đông người, phức tạp, vượt cấp.

- Tình hình tiếp nhận, xử lý đơn:

Quý I năm 2023, toàn tỉnh tiếp nhận 549 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó số đơn đủ điều kiện xử lý là 520 đơn.

Riêng Thanh tra tỉnh, đã tiếp nhận 16 đơn, trong đó có 08/16 đơn đủ điều kiện xử lý (06 đơn khiếu nại; 01 đơn tố cáo; 01 đơn kiến nghị, phản ánh); không có đơn  thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh xem xét, giải quyết, ban hành các văn bản trả lời, hướng dẫn, chuyển đơn, đôn đốc giải quyết đơn của công dân theo quy định. Trong Quý I năm 2023, Thanh tra tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tham mưu, xử lý 02 đơn của công dân. Kết quả: đã tham mưu xử lý 02/02 đơn (=100%).

- Kết quả tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Quý I năm 2023, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước là 18 đơn với 18 vụ việc.

Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giải quyết 01 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Hiện tại, Đoàn xác minh đang triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

Trong Quý I năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành 08 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, cụ thể: (1) Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 27/12/2022 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; (2) Báo cáo số 168/BC-TTr ngày 20/12/2022 của Thanh tra tỉnh (được ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh) kết quả công tác phòng chống tham nhũng Quý IV và báo cáo tổng kết năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; (3) Báo cáo số 174/BC-TTr ngày 29/12/2022 của Thanh tra tỉnh (được ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh) về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ); (4) Báo cáo số 280/BC-UBND ngày 30/12/2022 về kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022; (5) Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 11/01/2023 về kết quả kiểm soát xung đột lợi ích năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; (6) Công văn số 135/UBND-NC ngày 13/01/2023 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão; (7) Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 18/01/2023 về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023; (8) Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 19/2/2023 về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng  năm 2021.

Đ/c Vũ Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

 Ngoài ra, trong Quý I năm 2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành 36 văn bản triển khai, thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ngày 14/3/2023, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập năm 2023 theo kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bằng hình thức bốc thăm đối với 10 cơ quan, đơn vị. Đồng thời, trong Quý I năm 2023, Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị: thực hiện công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với 41 công chức; thanh toán không dùng tiền mặt, trả lương qua tài khoản đối với 47 công chức, người lao động (đạt tỷ lệ 100%) thuộc Thanh tra tỉnh.

4. Công tác xây dựng lực lượng

Trong Quý I năm 2023, Thanh tra tỉnh đã thực hiện các thủ tục trình Hội đồng xét chuyển ngạch vào các ngạch thanh tra tỉnh Yên Bái xem xét, thực hiện các quy trình bổ nhiệm (theo thủ tục chuyển ngạch) vào các ngạch thanh tra đối với 12 công chức thuộc Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở và Thanh tra cấp huyện (bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên chính: 01 người; bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên: 11 người). Thực hiện quy trình miễn nhiệm đối với 16 công chức (miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên chính: 05 người; miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên: 11 người). Ban hành văn bản tham gia ý kiến thỏa thuận trong việc bổ nhiệm lại chức vụ Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái; tham gia ý kiến thỏa thuận trong việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra huyện Văn Chấn.

Tổng hợp nhu cầu đăng ký của Thanh tra tỉnh và của các cơ quan, tổ chức thanh tra trong tỉnh tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ (do Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức), cụ thể: lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp (01 người thuộc Thanh tra tỉnh); lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính (02 người); lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên (18 người). Đăng ký 03 công chức tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị năm 2023 do Trường Chính trị tỉnh tổ chức.

Xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023. Từ tháng 01/2023, thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đối với 04 công chức do yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Phối hợp với UBND huyện Mù Cang Chải, UBND thành phố Yên Bái tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập cho cho hơn 300 cán bộ, công chức; phối hợp với UBND huyện Trạm Tấu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cho 384 cán bộ, công chức; phối hợp với UBND huyện Lục Yên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cho 129 cán bộ, công chức.

Đại Quyền - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h