Tin Hoạt động >> Chính trị

TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ 33-CT/TW, NGÀY 03/01/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI VIỆC KÊ KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

19/04/2023 05:08:33 Xem cỡ chữ Google
Sau gần 10 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, toàn tỉnh đã tổ chức 5.430 hội nghị tập huấn cho 162.412 cán bộ, công chức, viên chức tham gia, phát hành 17.366 ấn phẩm, tài liệu về phòng, chống tham nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ban hành 500 văn bản để tổ chức thực hiện việc kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; tiến hành 82 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra về tài sản, thu nhập.

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và nghiêm túc triển khai thực hiện việc kê khai, công khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ 2014 đến nay, tổng số người phải kê khai là 40.800 người; số người đã thực hiện kê khai: 40.800 người; số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết 11.961 bản; số bản kê khai được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp 28.839 bản; số chi ủy tổ chức công khai bản kê khai tài sản trong sinh hoạt chi bộ: 1.138 chi bộ; số cấp ủy tổ chức công khai bản kê khai tài sản trong sinh hoạt cấp ủy: 3.773 cấp uỷ. Qua kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập đã xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 01 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Để phát huy tác dụng tích cực của việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Văn bản số 1035-CV/TU ngày 30/9/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện các quy định về kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.

- Tăng cường lãnh đạo và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, công khai tài sản, thu nhập; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai; không kê khai, công khai, không nộp bản kê khai, kê khai không trung thực; giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực...

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là kiến thức và kỹ năng kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

- Triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo yêu cầu của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

Khánh Điệp, Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h