Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái về “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” làm việc tại Thanh tra tỉnh Yên Bái.

25/03/2022 01:43:16 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-ĐĐBQH ngày 27/01/2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 27/01/2022 của Đoàn Giám sát.

(Đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - Chủ trì cuộc giám sát)

Ngày 19/03/2022, Tại Thanh tra tỉnh, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tiến hành giám sát trực tiếp đối với Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Thanh tra tỉnh và lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh đã báo cáo việc thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 của Thanh tra tỉnh và trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác này.

Đoàn giám sát đã thông báo kết quả giám sát trực tiếp tại UBND huyện Mù Cang Chải và UBND thị xã Nghĩa Lộ, qua giám sát, đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn 02 huyện, nhất là đối với cấp xã như: người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương (nhất là cấp xã) chưa thật sự trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; điều kiện cơ sở, vật chất tại một số nơi tiếp công dân còn hạn chế, bố trí phòng tiếp công dân chung với phòng làm việc của cán bộ, công chức; việc mở sổ tiếp công dân và thông báo lịch tiếp công dân chưa đúng quy định; trình độ chuyên môn của công chức cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế; công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội còn hạn chế; công tác hòa giải ở cơ sở, đối thoại với công dân ở cấp huyện, cấp xã còn chưa được quan tâm...

(Đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - kết luận tại hội nghị)

Sau khi thảo luận, tiếp thu các ý kiến báo cáo của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, thay mặt Đoàn giám sát kết luận:

- Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh trong việc tổng hợp, xây dựng báo cáo và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát.

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 đã bám sát Đề cương của Đoàn giám sát, đầy đủ nội dung, có chất lượng.

- Công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh quan tâm, ban hành kịp thời, đầy đủ.

- Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh được quan tâm, thực hiện nghiêm túc và tiếp tục đi vào nền nếp. Nhìn chung, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp.

- Công tác tổ chức tiếp công dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp được UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện tốt, có sự thay đổi linh hoạt, thích ứng với điều kiện thực tế; không xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh tại các địa điểm tiếp công dân.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, Đoàn giám sát đề nghị:

- Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, kịp thời. Trong thời gian tới, xem xét, tham mưu ban hành Chỉ thị của UBND tỉnh chấn chỉnh hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy Đảng, đề cao vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để điều chỉnh, bổ sung, thay thế kịp thời.

- Tham mưu cho UBND tỉnh có phương án bố trí kinh phí, tháo gỡ khó khăn cho cấp xã trong việc bố trí địa điểm tiếp công dân và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác này.

- Quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức (nhất là ở cấp xã) làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Làm tốt công tác quán triệt, thông tin, truyền truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với hình thức, nội dung đa dạng, phong phú.

- Quán triệt, chỉ đạo công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cấp huyện, cấp xã.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm vào Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi), nhất là các nội dung sửa đổi liên quan đến cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thanh tra và Ban Tiếp công dân các cấp trong việc quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Thay mặt lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đồng chí Nguyễn Kiều Phương, Chánh Thanh tra tỉnh nghiêm túc tiếp thu những tồn tại, hạn chế và kiến nghị mà Đoàn giám sát đã chỉ ra, đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh để khẩn trương khắc phục và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Đức Thiện - Trưởng phòng Nghiệp vụ IV, Thanh tra tỉnh Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h